Regulamin odsprzedaży

Regulamin usługi odsprzedaży w ramach sklepu internetowego Marlu.pl

 1. Definicje
  1. Sklep – sklep internetowy MARLU dostępny pod adresem: www.marlu.pl,
  2. Butik – Butik Marlu znajdujący się pod adresem: ul. Żurawia 1a / Plac Trzech Krzyży 7, 00-503 Warszawa.
  3. Marlu – podmiot zarządzający i prowadzący Sklep, którym jest Marlu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-413) przy ul.  Ludna 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000608287; REGON: 363999198; NIP: 7010559706.
  4. Regulamin odsprzedaży– niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część.
  5. Regulamin – regulamin sklepu internetowego Marlu.pl dostępny na stronie www.marlu.pl pod zakładką Regulamin.
  6. Regulamin programu lojalnościowego – regulamin programu lojalnościowego dostępny na stronie www.marlu.pl pod zakładką Regulamin programu lojalnościowego.
  7. Kupujący – każdy, kto za pośrednictwem sklepu dokonuje zakupu Produktów.
  8. Produkt – towar zakupiony przez Sprzedającego w Sklepie lub Butiku;
  9. Sprzedający – osoba będąca właścicielem Produktu, która zgłosiła chęć zaoferowanie go na sprzedaż za pośrednictwem Sklepu;
  10. Użytkownik – każda osoba, która korzysta ze Sklepu lub Butiku, w szczególności w celu zapoznania się z jego ofertą lub dokonania zakupu Produktów.
 2. Postanowienia Ogólne
  1. Sprzedający może powierzyć Marlu pośrednictwo w sprzedaży Produktu za pośrednictwem Sklepu lub Butiku, a Marlu może podjąć się tego pośrednictwa na zasadach określonych poniżej. 
  2. Sprzedający poinformuje Butik o chęci sprzedaży Produktu przekazując opis Produktu,  w szczególności poprzez wskazanie jego indywidualnej nazwy lub zdjęć, jednocześnie wskazując na stan Produktu oraz na orientacyjną datę jego zakupu.  
  3. Marlu ma prawo odmówić przyjęcia Produktu do sprzedaży bez podawania przyczyn.
  4. Jeśli Marlu potwierdzi chęć przyjęcia Produktu do Sprzedaży, Sprzedający ma obowiązek dostarczyć go do Butiku na własny koszt i na własne ryzyko. 
  5. Po przyjęciu Produktu do Butiku, Marlu, w terminie 7 dni, udostępni ofertę sprzedaży tego Produktu w ramach Sklepu, z oznaczeniem, iż jest to Produkt pochodzący do klienta Marlu nie zaś bezpośrednio do Marlu (naklejka: ReWear).
  6. Marlu zaoferuje Produkt do sprzedaży za cenę ustaloną ze Sprzedającym, zamieszczając w swoim Sklepie zdjęcia wykonane na potrzeby sprzedaży nowego Produktu bezpośrednio przez Marlu, dodając w opisie dokładne informacje na temat stanu Produktu i ewentualnych śladów zużycia.  
  7. Użytkownik może zakupić Produkt na analogicznych zasadach jak wszelkie inne produkty dostępne w Sklepie nabywane bezpośrednio do Marlu (patrz: regulamin sklepu internetowego Marlu.pl),  z tym że:
     1. do ceny Produktu nie jest doliczany podatek VAT;
     2. Kupujący nie otrzymuje paragonu;
     3. Marlu nie ma możliwości do zmiany ceny Produktu/objęcia go promocją itp. bez zgody Sprzedającego.
  8. Marlu może ale nie jest zobowiązane zaoferować Produkt do sprzedaży stacjonarnej w ramach Butiku. W przypadku zrealizowania sprzedaży stacjonarnej, podobnie jak w przypadku nowych Produktów, Kupujący nie ma prawa do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w pkt 7 Regulaminu. 
  9. Marlu w każdym czasie ma prawo wycofać Produkt ze sprzedaży bez uzasadnienia. Sprzedający ma w każdym czasie prawo zażądania wycofania Produktu ze sprzedaży bez uzasadnienia.
  10. W przypadku niedojścia do sprzedaży w terminie 3 miesięcy od zamieszczenia Produktu w Sklepie, Marlu może zrezygnować z dalszego oferowania Produktu i zwrócić go Sprzedającemu na jego koszt. 
 1. Rękojmia i gwarancja
    1. Ewentualna odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje ograniczona do jednego roku od dnia wydania Produktu Kupującemu. 
    2. Produkt może zostać objęty gwarancją, o której mowa w pkt 6 Regulaminu ze strony Marlu. W takim wypadku taka informacja zostanie zamieszczona w opisie Produktu udostępnionym w Sklepie.
 1. Wynagrodzenie Marlu
 1. W przypadku, gdy Kupujący nie skorzysta z prawa do odstąpienia od Umowy, Marlu dokona rozliczenia sprzedaży ze Sprzedającym w ciągu kolejnych 7 dni.
 2. Kupujący ma prawo do uzyskania ceny sprzedaży pomniejszonej o wynagrodzenie Marlu w wysokości 30% tej ceny lub do otrzymania kuponu/punktów w ramach programu lojalnościowego odpowiadających 100% ceny sprzedaży.  
 3. Cena będzie płatna Sprzedającemu po potrąceniu Wynagrodzenia na konto wskazane przez Sprzedającego (dalej „Kwota do Zwrotu”). Kwota do Zwrotu jest kwotą brutto, uwzględniającą podatek VAT. Marlu wystawi paragon tytułem usługi pośrednictwa opiewający na kwotę swojego Wynagrodzenia.
 1. Postanowienia końcowe
 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 2. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Sklepu oraz świadczenia usług w ramach Sklepu będą poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu odsprzedaży w każdym czasie. Zmiany Regulaminu odsprzedaży obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Kupujących i Użytkowników Sklepu.
 4. W kwestiach nie uregulowanych niniejszy Regulaminem odsprzedaży, odpowiednie zastosowanie mają zapisu Regulaminu oraz Regulaminu programu lojalnościowego. 
 5. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania prosimy kierować na adres butik@marlu.com.pl
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl