Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Marlu.pl

 1. Definicje
  1. Sklep – sklep internetowy MARLU dostępny pod adresem: www.marlu.pl,
  2. Butik – Butik Marlu znajdujący się pod adresem: ul. Żurawia 1a / Plac Trzech Krzyży 7, 00-503 Warszawa.
  3. Sprzedawca – podmiot zarządzający i prowadzący Sklep, którym jest Marlu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-413) przy ul.  Ludna 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000608287; REGON: 363999198; NIP: 7010559706.
  4. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część.
  5. Kupujący – każdy, kto za pośrednictwem sklepu dokonuje zakupu Produktów.
  6. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą,
  7. Użytkownik – każda osoba, która korzysta ze Sklepu, w szczególności w celu zapoznania się z jego ofertą lub dokonania zakupu Produktów.
 2. Postanowienia Ogólne
  1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną odzieży damskiej i akcesoriów marki MARLU przez internet.
  2. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Produktów z dostępnej oferty, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez dodanie ich do „Koszyka”.
  3. Do momentu zatwierdzenia wyboru Produktów przyciskiem „Złóż zamówienie” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Produktów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do dostawy oraz wystawienia rachunku.
  4. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia, na stronie pojawi się stosowne potwierdzenie, a na podany w zamówieniu adres e-mail zostanie wysłany komunikat zawierający informacje dotyczące zamówienia. Komunikat ten jest potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży Produktów, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Zamówienia
  1. Zamówienia przyjęte do realizacji mogą być anulowane najpóźniej do momentu wysyłki towaru. Anulowanie zamówienia odbywa się jedynie za pośrednictwem Butiku.
  2. Informujemy, że średni czas realizacji zamówienia (co oznacza okres od dnia opłacenia zamówienia do dnia wysyłki produktu) wynosi 3 dni robocze, z tym że w przypadku braku produktu na magazynie, czas ten może przedłużyć się do 14 dni, o czym Sprzedawca ma obowiązek zawiadomić Kupującego w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.
  3. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu płatności lub spełnieniu wymagań dotyczących wybranej metody płatności.
  4. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z powodu trwałej niedostępności Produktu, Sprzedawca w terminie 3 dni roboczych zawiadomi o tym Kupującego i w terminie kolejnych 3 dni roboczych zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
  5. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 4. Płatności
  1. Ceny prezentowane w Sklepie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
  2. Do każdego zamówienia Sprzedawca dołącza paragon fiskalny. Na życzenie może zostać dołączona faktura VAT.
  3. Kupujący dokonujący zakupu jako Przedsiębiorca na cele prowadzonej działalności gospodarczej oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
  4. Kupujący przy składaniu Zamówienia dokonuje wyboru formy płatności:
   1. płatność tradycyjnym przelewem na konto Sprzedającego;
   2. płatność internetowa za pomocą systemu płatności DotPay;
   3. płatność internetowa za pomocą systemu płatności Shoper. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Blue Media S.A.
   4. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
  5. Termin na dokonanie wpłaty wynosi 3 dni robocze. Po upływie tego terminu zamówienie może zostać anulowane.
  6. Wraz z opłaceniem zamówienia, Kupujący dokonuje opłaty za jego doręczenie, która jest określona w warunkach i kosztach dostawy.
  7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów prezentowanych na stronach Sklepu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie Sprzedawcy, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. O szczególnych warunkach akcji promocyjnych oraz wyprzedaży Kupujący będzie informowany przez Sprzedawcę. Promocje nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
  8. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 5. Dostawa
  1. Wybór sposobu odbioru przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania zamówienia w Sklepie.
  2. Dostawa Produktów jest realizowana przez firmę kurierską (DPD) lub przez pocztę polską. Koszty wysyłki ponosi Kupujący zgodnie z aktualnymi cennikami. 
  3. Kupujący może odebrać Produkt osobiście w Butiku. 
  4. Aktualne koszty i warunki dostawy znajdują się na stronach internetowych Sklepu w zakładce: Informacje o dostawie.
  5. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.
 6. Rękojmia za wady fizyczne i prawne
  1. Produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. Produkty mogą zostać dwuletnią gwarancją, w ramach której można dokonać naprawy Produktu w zakresie zniszczeń wynikających z jego normalnego użytkowania, w szczególności:
   1. uzupełnienia guzików/klamer/zapięć i innych tego typu elementów lub wymiana na inne uzgodnione z Kupującym;
   2. podszycie lub zszycie przedartych elementów Produktu;
   3. wymiana zniszczonych elementów Produktu na nowe takie same lub inne uzgodnione z Klientem, z tym, że Marlu zastrzega sobie prawo do każdorazowej oceny, czy i co jest w stanie naprawić w danym Produkcie. Jeśli naprawa nie jest możliwa z przyczyn związanych z faktem, iż zniszczenia powstałe nie są związane z normalnym użytkowaniem Produktu, zgodnym z zaleceniami dotyczącymi prania i konserwacji Marlu ma prawo do odmowy zrealizowania napraw i do zwrotu Produktu do Klienta na jego koszt. Marl ma również prawo do odmowy naprawy jeśli naprawa okaże się niemożliwa z uwagi na brak materiałów lub innych elementów wykończenia niezbędnych do zrealizowania naprawy.
  2. Informacja o objęciu Produktu gwarancją zamieszczona zostaje w opisie Produktu na stronie Sklepu oraz na metce.
  3. W celu zrealizowania praw z gwarancji, Kupujący dostarcza Produkt do Butiku z informacją o zakresie napraw oraz z dowodem zakupu Produktu w okresie nie dłuższym niż 2 lata przed dostarczeniem Produktu do Butiku.
  4. Marlu zobowiązuje się dokonać napraw w terminie uzgodnionym z Klientem, z tym że nie dłuższym niż 14 dni. Jeśli naprawa Produktu będzie wymagała zamówienia jakichkolwiek materiałów lub elementów wykończenia, termin ten może ulec przedłużeniu.
  5. Kupujący traci uprawnienia do złożenia reklamacji, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia wady Produktu, nie później jednak niż przed upływem 2 lat od wydania rzeczy Kupującemu, nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.
  6. Reklamowany Produkt należy przekazać do Butiku najpóźniej 7 dni po zgłoszeniu reklamacji. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć paragon lub jego kopię, ewentualnie inny dowód świadczący o tym, że Produkt został zakupiony od Sprzedawcy (np. faktura VAT, potwierdzenie dokonania płatności kartą płatniczą, przelewem itp.). W przypadku braku takiego dowodu zakupu, Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia reklamacji i zwrotu ceny. 
  7. Sprzedawca rozpozna reklamację w terminie 14 dni od otrzymania Produktu. Jeżeli Produkt ma wadę to Sprzedawca w terminie kolejnych 14 dni, dokona stosownych napraw, ewentualnie wymieni Produktu na nowy. Po bezskutecznym upływie ww. terminu, Kupujący ma prawo zwrócić wadliwą rzecz i zażądać zwrotu ceny lub zażądać udzielenia mu stosownego rabatu (z zastrzeżeniem pkt 6 zdanie 2 powyżej). Jeśli nowy lub naprawiony Produkt nadal ma wadę, Kupujący może odmówić dalszych napraw lub kolejnej wymiany Produktu i w to miejsce może zażądać niezwłocznego zwrotu całej ceny lub udzielenia mu rabatu (z zastrzeżeniem pkt 6 zdanie 2 powyżej). 
  8. Sprzedawca może odmówić wymiany Produktu na nowy lub naprawy wadliwego Produktu jeśli wymiana Produktu lub jego naprawa jest niemożliwa albo wymaga nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. 
  9. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.
  10. Dostarczenie reklamowanego Produktu do Sprzedającego odbywa się na koszt Kupującego, jednak w przypadku gdy reklamacja okaże się uzasadniona, Sprzedawca zwróci koszty dostawy Kupującemu, na podstawie rachunku lub innego dowodu zapłaty.
  11. Odpowiedzi na reklamację udziela się:
   1. pisemnie na adres reklamującego; lub
   2. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej.
 7. Prawo odstąpienia od umowy
  1. Konsument może odstąpić od umowy kupna Produktu w terminie 14 dni od dnia odbioru Produktu od przewoźnika lub odbioru Produktu w Butiku (liczy się data nadania). Oświadczenie o odstąpieniu składa się na formularzu elektronicznym dostępnym na stronie https://marlu.pl/formularz-zwrotu/ . Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć również na piśmie w oparciu o formularz stanowiący Załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. Za dzień odstąpienia od umowy uważa się dzień nadania formularza do Sprzedawcy.
  2. Warunkiem skutecznego odstąpienia jest zwrócenie Produktu w stanie niezmienionym. Produkt musi zostać zwrócony w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.  Koszty zwrotu produktu ponosi Kupujący.
  3. Kupujący odmówi zwrotu środków w przypadku, gdy zwrócony Produktuk będzie miał uszkodzoną lub zerwaną plombę zabezpieczającą. 
  4. Do zwracanego Produktu należy dołączyć paragon lub jego kopię, ewentualnie inny dowód świadczący o tym, że Produkt został zakupiony od Sprzedawcy (np. faktura VAT, potwierdzenie dokonania płatności kartą płatniczą, przelewem itp.). W przypadku braku takiego dowodu, Sprzedawca ma prawo do odmowy przyjęcia zwrotu.
  5. Zwrot ceny nastąpi w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania Produktu.
  6. Wraz z ceną Sprzedawca zwróci Kupującemu koszty poniesione przez niego koszty dostawy, jednak w kwocie odpowiadającej cenie za dostawę standardową  (poczta) (ewentualne dostawy za pośrednictwem kuriera, w trybie „gwarant” lub inne wyższe koszty wysyłki nie zostaną zwrócone). Jeśli Produkt został odebrany osobiście w Butiku, Kupujący otrzymuje jedynie zwrot ceny za Produkt.
 8. Postanowienia końcowe
  1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny oraz ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
  2. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Sklepu oraz świadczenia usług w ramach Sklepu będą poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Sprzedawcy.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Kupujących i Użytkowników Sklepu.
  4. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania strony internetowej Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupujących i innych użytkowników. Sklep nie odpowiada za zakłócenia w działalności spowodowane awarią sieci Internet lub innymi przeszkodami natury technicznej, który Sprzedawca działając z zachowaniem należytej staranności nie mógł wcześniej wyeliminować.
  5. Wszystkie zdjęcia, grafiki, logotypy, publikacje i teksty dostępne w Sklepie są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie Sklepu.
  6. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania prosimy kierować na adres butik@marlu.com.pl

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl